การทำ Passport ให้เด็กที่อายุยังไม่ถึง 15 ปี

การทำ Passport ให้เด็กที่อายุยังไม่ถึง 15 ปี

สำหรับครอบครัวที่กำลังจะไปต่างประเทศแต่ต้องพาลูกเล็ก ๆไปด้วย คงต้องกังวลว่าจะพาลูกไปทำพาสปอร์ตนั้นจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งวันนี้จะบอกขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ว่ามีอะไรบ้าง เริ่มกันที่เอกสารที่จะต้องเตรียมมีดังนี้ สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาจะต้องได้รับการรับรองจากอำเภอหรือเขตก่อน และสำเนาการรับรองความถูกต้องจากอำเภอหรือเขตที่แสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อเจ้าหน้าที่ หากชื่อในบัตรประชาชนกับชื่อในบัตรสูติบัตรไม่ตรงกันให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และเปลี่ยนไปใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและหลักฐานการจัดทะเบียนสมรสใหม่มาเพื่อเป็นหลักฐานแสดงด้วย หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ต้องได้รับสำเนาถูกต้องจากอำเภอหรือเขต เอกสารอื่น ๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล เอกสารการรับรองบุตร เอกสารบุตรบุญธรรม ค่าธรรมเนียมมีราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ข้อควรปฏิบัติในวันที่มายื่นเรื่องขอทำพาสปอร์ต             นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแสดงให้ครบถ้วน หากเอกสารที่นำมาไม่ครบถ้วนจะต้องนำเอกสารเพิ่มเติมมาแสดงในวันรับเล่ม ซึ่งการรับเล่มก็จะล่าช้าขึ้นไปอีก เพราะเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลจากเอกสารที่นำมาเพิ่มเติมลงในระบบให้ครบถ้วน ขั้นตอนในการยื่นขอทำพาสปอร์ตใหม่ รับบัตรคิว ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เก็บข้อมูลต่าง ๆเช่น วัดส่วนสูง แสกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปใบหน้า แจ้งว่าต้องการรับรับทางใด เช่นมารับเอง หรือรับทางไปรษณีย์ ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หากส่งทางไปรษณีย์เสียค่าส่งเพิ่ม 40 บาท

Read More